รายงานการจัดส่ง

 

รายงานการจัดส่งสินค้า

 

เพื่อไม่ให้เป็นข้อมูลที่โหลดต่อระบบหลังร้านจนเกินไป ทางร้านจะเก็บข้อมูลรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันย้อนหลังแค่ 15 วันนะคะ

โดยรายงานการจัดส่งวันล่าสุดจะอยู่บนสุด ลูกค้าสามารถCopyเลขพัสดุไปTrackได้ที่ลิ้งค์ของขนส่งแต่ละที่ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ/ติดตามสินค้า โดยคลิกที่รูปแต่ละบริษัทด้านล่าง

 

                                       

รายงานจัดส่งวันที่ 15/10/2561 (ทางร้านจะแจ้งทางแชทหรือไลน์ก่อน แล้วจะมาแจ้งที่เว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.ครับ)

การจัดส่งแบบ EMS

คุณธนาภรณ์ สันติสุทธิ์ ED576539417TH

คุณวีรยา มีพา ED576539425TH

คุณปรารถนา เล็กสมบูรณ์ ED576539434TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณจิรัชญา เจือจันทึก RP287393365TH

การจัดส่ง Nim Express

คุณรัชนี จินดาคุณากร 1671810064866

 

รายงานจัดส่งวันที่ 13/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณภนิตา แก้วแกมทอง ED576537915TH

คุณสิทธิศักดิ์ สร้างดี ED576537929TH

คุณมนกร ครองนวกุล ED576537932TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณสนใจ ไม้น้อย RP287392691TH

การจัดส่งแบบ พัสดุธรรมดา

คุณสิริพรรณ์ กิตติศัพท์ขจร PD084279825TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 12/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรนุช โหยหวล ED576550911TH

คุณพรพรรณ สหนันท์พร ED576550925TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณทศพร เขมะไพโรจน์ RP287364713TH

คุณศิรินทิพย์ ฉุนฉ่ำ RP287364727TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 10/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณทศพร เขมะไพโรจน์ ED576541605TH

คุณนพรัตน์ วงษ์ตระหง่าน ED576541614TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณจีรพัส จงรัตน์ศรีสกุล RP287370926TH

คุณเพียงฤดี ศรีนาเมือง RP287370930TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 09/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณธันย์ชนก ฉันทวรวัฒน์ ED576530205TH

คุณภนิตา แก้วแกมทอง ED576530214TH

คุณปภาดา อินนุ่มพันธ์ ED576530228TH

การจัดส่ง Nim Express

คุณรัชนี จินดาคุณากร 1671810048774

 

รายงานจัดส่งวันที่ 08/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวิลาวรรณ ปักเคเต ED576520702TH

คุณทวีวัฒนา ไชยมงคล ED576520716TH

คุณกมลทิพย์ ภูมิรักษ์ ED576520720TH

คุณนัทธพัชร์ ปิยะอัศวจินดา ED576520733TH

คุณนชญาพร แจ่มใส ED576520747TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณวีรนุช มีศรีกมลกุล RP287309663TH

คุณวงศรัตน์ กันจุไร RP287309677TH

คุณวศินี นิธิรุจิยานันท์ RP287309685TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 04/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณยุภา เขนย ED566347094TH 

 

รายงานจัดส่งวันที่ 03/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณอมรรัตน์ ประดิษฐ ED566345615TH 

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณธนารีย์ธีรดา ฝั้นพรหม RP287307676TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ 02/10/2561 

การจัดส่งแบบ EMS

คุณวรรณวิภา นามประยงค์ ED566351213TH 

คุณกมลชนก กัญญาคำ ED566351227TH

คุณอิสรีย์ แสงทอง ED566351235TH

คุณอวัสนา หะยีจิ ED566351244TH 

การจัดส่งแบบ พัสดุธรรมดา

คุณพัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์ PD080385744TH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณจิดาภา เผ่าพันธ์ SMPT000142889

 

รายงานจัดส่งวันที่ 01/10/2561

การจัดส่งแบบ EMS

คุณนัฎฐา วีระวัฒนานันท์ ED566334555TH

คุณไพรินทร์ มาระทัด ED566334569TH

คุณอุมาพร เอี่ยมรังสีวงศ์ ED566334572TH

คุณวีรินทร์ธิดา สอนเมือง ED566334586TH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณอรรัตน์ ลีนาท RP287340045TH

คุณนาตยา อู่พันธุ์ RP287340059TH

คุณนลิษา สัตย์ซื่อ RP287340062TH

 

รายงานจัดส่งวันที่ XX/XX/XXXX (ทางร้านจะแจ้งทางแชทหรือไลน์ก่อน แล้วจะมาแจ้งที่เว็บบอร์ดหลัง 20.00 น.ครับ)

การจัดส่งแบบ EMS

คุณ.........  EDXXXXXXXXXTH

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน

คุณ.........  RPXXXXXXXXXTH

การจัดส่งแบบ พัสดุธรรมดา

คุณ.........  PBXXXXXXXXXTH

การจัดส่ง Kerry Express

คุณ.........  SMPTXXXXXXXXX

การจัดส่ง Nim Express

คุณ.........  XXXXXXXXXXXXX

การจัดส่ง SCG Express

คุณ.........  XXXXXXXXXXXXX

Visitors: 6,238